Αποτελέσματα

Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις με γυναίκες Ρομά ώστε να καταγραφούν οι αντιλήψεις τους και τυχόν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, η γνώση των γυναικών Ρομά για τα δικαιώματά τους, όπως επίσης και οι εμπειρίες τους από τις επαφές τους με δημόσιες υπηρεσίες και/ή με πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα παρουσιαστούν σε 5 εθνικές εκθέσεις, οι οποίες θα καταγράφουν το εύρος της βίας που συχνά λαμβάνει χώρα στις οικογένειες Ρομά, θα παρέχουν γνώση όσον αφορά στις αντιλήψεις των γυναικών σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία και θα αναγνωρίζουν το επίπεδο των γνώσεων των Ρομά γυναικών σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία, τα δικαιώματά τους καθώς και το πώς να ζητήσουν υποστήριξη. Θα γραφτεί επίσης μια περιληπτική αναφορά στα αγγλικά ώστε να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσης ανάμεσα στους εταίρους και να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινών εργαλείων.

Εθνική Έκθεση – Ελλάδα.

 

Θα αναπτυχθούν Πρωτόκολλα ΕνδοΟικογενειακής Βίας για τις γυναίκες Ρομά ώστε να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες, όπως τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές και τους επαγγελματίες που εργάζονται στα κέντρα κοινότητας ή άλλες τοπικές/ κοινοτικές υπηρεσίες. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει στους επαγγελματίες  να αντιδρούν στην ενδοοικογενειακή βία εναντίον γυναικών Ρομά με έναν ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό  τρόπο.

Πρωτόκολλο Διαχείρισης Ενδοοικογενειακής Βίας – Γυναίκες Ρομά.

Θα αναπτυχθεί ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών με σκοπό την  ανάπτυξη ικανοτήτων των πολιτισμικών διαμεσολαβητών Ρομά και των επαγγελματιών που εργάζονται σε κέντρα κοινότητας ή σε άλλες τοπικές/κοινοτικές υπηρεσίες. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα θα καλύπτει θέματα που παρουσιάζονται στα Πρωτόκολλα Ενδοοικογενειακής Βίας, τα οποία εστιάζουν στα δικαιώματα και τις ειδικές ανάγκες των γυναικών Ρομά και στο πώς θα δημιουργηθεί ένα ασφαλές και συμπεριληπτικό  περιβάλλον για αυτές. Οι ενότητες μαθημάτων θα προσαρμοστούν στο κάθε εθνικό πλαίσιο.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εδώ.

Θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή  πλατφόρμα εκμάθησης (e-learning) για την εκπαίδευση των πολιτισμικών διαμεσολαβητών Ρομά και των επαγγελματιών στα κέντρα κοινότητας ή σε άλλες τοπικές/ κοινοτικές υπηρεσίες στο πώς να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον γυναικών Ρομά. Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί ως ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες θα μπορούν να βρουν τα  διαδικτυακά  μαθήματα και τα εγχειρίδια, να συμμετάσχουν στις μαθησιακές δραστηριότητες, να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αξιολόγησης για να εκτιμήσουν την απόδοσή τους και να επικοινωνήσουν με άλλους μαθητές και εκπαιδευτές. Η διαδικτυακή πλατφόρμα θα δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας ένα «Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης» (ΣΔΜ) και θα είναι διαθέσιμη στα αγγλικά και στις πέντε γλώσσες των χωρών που συμμετέχουν.

Θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για γυναίκες Ρομά με βασικό στόχο να τις ενδυναμώσει σχετικά με το πώς να προλαμβάνουν, να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και να δρουν ως φορείς αλλαγής στις κοινότητές τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών που συμμετέχουν.

Ενδυνάμωση Γυναικών Ρομά στην έμφυλη βία.

 

Διάβασε τα Νέα μας!